Algemene voorwaarden Schilderles Amsterdam
  
Algemeen
1.       Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.       Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Schilderles Amsterdam tot stand gekomen.
3.       Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen.
4.       De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
5.       Tijdens alle activiteiten uitgaande van Schilderles Amsterdam, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Schilderles Amsterdam als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
6.       Schilderles Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
7.       Schilderles Amstyerdam is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.
  
Inschrijven en reserveren
1.       Inschrijven is mogelijk via onze website, reserveringssysteem Punchpass, telefonisch of per mail. De inschrijving is geldig wanneer Schilderles Amsterdam de inschrijving per mail heeft bevestigd.  
2.       Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
3.       De datum waarop Schilderles Amsterdam de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
4.       Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
5.       De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Schilderles Amsterdam.
6.       Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
7.       Als de inschrijving voltooid is, moeten de cursusmomenten gereserveerd worden. Dit kan in het reserveringssysteem Punchpass. Als je een bevestiging ontvangt, is de reservering defintief.
8.       Een reservering kan tot vijf uur vóór de aanvangstijd van het cursusmoment worden gewijzigd of geannuleerd. 
9.       Wordt een gereserveerd cursusmoment niet tijdig geannuleerd en is de cursist niet aanwezig, dan wordt één les in rekening gebracht. 
10.   De door de cursist op tijd geannuleerde lessen kunnen binnen de looptijd van de cursus worden ingehaald.    
11.   Het is niet toegestaan aan cursussen en/of activiteiten deel te nemen waarvoor men zich niet heeft ingeschreven en waarvoor niet is gereserveerd.
  
Betalen 
1.       De betaling bij Schilderles Amsterdam gebeurt in de webwinkel, via Punchpass of middels een factuur. 
2.       Indien je wenst af te wijken van de betalingsprocedure dien je hierover contact op te nemen met Schilderles Amsterdam. Tot dat de afspraken met betrekking tot de betalingsprocedure zijn afgerond kunnen wij de plaatsing voor de cursus of activiteit niet garanderen.
3.       In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Schilderles Amsterdam de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
4.       Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
5.       Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.
  
Annuleren
1.       Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving of bestelling hebben ontvangen (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Dit zonder opgave van redenen. Bij annulering na dit tijdstip (onafgezien de redenen) blijft de verplichting tot betaling van het volledige bedrag.
2.       Uiterlijk binnen vijf werkdagen na annulering wordt het bedrag gerestitueerd.
3.       Bij verminderde validiteit dien je Schilderles Amsterdam van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kun je na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.
4.       Restitutie na aanvang van een activiteit is niet mogelijk. Uitzonderingen zijn bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte.
5.       Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven. 
  
Wijzigingen
1.       Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data, prijzen en productspecificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleend.
2.       Schilderles Amsterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de activiteiten (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
3.       Schilderles Amsterdam is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Schilderles Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde cursusgeld kan naar rato worden gerestitueerd.
  
Lesuitval
1.       Tijdens nationale feestdagen vervalt de les.
2.       Als een docent ziek is wordt, afhankelijk van het moment en van de beschikbaarheid van een collega, een vervanger gezocht. Als dat niet lukt, kan het voorkomen dat de les uitvalt. Deze les kan later worden ingehaald.  
3.       Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Schilderles Amsterdam liggen, kunnen niet worden ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk.
4.       Schilderles Amsterdam zal, gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist op een andere wijze onderwijs te geven.
5.       Bij de door het KNMI afgegeven weeralarm code rood voor de regio vervallen alle lessen.
6.       In alle voorgaande gevallen vindt geen restitutie, c.q. compensatie van lesgelden of lessen plaats.
  
Gegevensbescherming 
Alle door jou aan ons verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacyverklaring.
  
Disclaimer 
Schilderles Amsterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
  
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.